Skip to:

Li shi yu ji yi : quan qiu xian dai xing de zhi yi

Publications

Li shi yu ji yi : quan qiu xian dai xing de zhi yi

AuthorsBan Wang
Publication TypeBook
Series TitleHistory and memory : in the shadows of globalization
Year of Publication2004
Series TitleOxford University Press
CityHong Kong