Skip to:

’Smert'’ chy ‘vidrodzhennia’: problema avtora v postmoderniy literaturi” (“Death” or “Rebirth:” The Problem of the Author in Postmodern Literature)

Publications

’Smert'’ chy ‘vidrodzhennia’: problema avtora v postmoderniy literaturi” (“Death” or “Rebirth:” The Problem of the Author in Postmodern Literature)

AuthorsYuliya Ilchuk
Publication TypeJournal Article
JournalMagisterium: Literaturoznavchi studii 2
Year of Publication1999